Uwaga! Zmieniono treść § 7 umowy.

Proszę o zapoznanie się z nowym wzorem umowy.


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem elewacji na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem

Wspólny Słownik Zamówień: 45.40.00.00-1

45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

45.26.10.00-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45.41.00.00-4 – Tynkowanie

45.42.10.00-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.44.00.00-3 – Roboty malarskie i szklarskie

45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

Termin wykonania zamówienia :
dwa miesiące od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 7 000.00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

·        w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

 

1

  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. pub.

   tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2007-06-12 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 Baruchowo dnia: 2007-05-10