Zamawiający:
Urząd Gminy w Baruchowie

Tytuł przetargu:
Budowa Hali Sportowej w miejscowości Baruchowo

CPV:
45.21.22.25-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
1. Oświadczenia z art. 22 i 24
2. Zobowiązanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie
3. Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
7. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ,
8. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,
9. koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
10. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,
11.wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca,
12.wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
12.1. potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w okresie od dnia 01.01.2001r., 3 robót budowlanych podobnych (odpowiadających swoim rodzajem i wartością) do niniejszego zamówienia,
13.polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
14.zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
15. sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności,
16. informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
17. informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi,


Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia: 15.09.2006. Termin zakończenia do 15.06.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Grudziński

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 2.

Oferty można składać do:
2006-08-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-08-17 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 1

Kryteria wyboru:
Cena (koszt) 80%
Kryterium wiarygodności ekonomicznej i technicznej 10%
Termin wykonania 5%
Okres gwarancji 5%


Wadium:
70.000,00 zł

Uwagi:
Specyfikację wraz z kompletem załączników można pobrać do Zamawiającego elektronicznie lub osobiście po uiszczeniu opłaty w wyskości 200,00 zł. Wniosek o wydanie specyfikacji można składac za pośrednictwem strony Wniosek o przesłanie specyfikacji mozna składać za pośrednictwem strony: www.baruchowo.eboi.pl lub na adres e-mail: biuro@baruchowo.pl

Firmy uczestniczące
w postepowaniu moga wziac udzial wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spelniajacy wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówien publicznych oraz warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunków za