Zamawiający:
Urząd Gminy w Baruchowie

Tytuł przetargu:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu
pn. Budowa hali sportowej w m. Baruchowo


CPV:
74.23.15.40-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin realizacji:
rozpoczęcie pracy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zakończenie realizacji w zalezności od rodzaju branży, jednak nie dłużej niz do 15.06.2009.

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Grudziński

Miejsce składania ofert:
Siedzibia Zamawiającego, pokój nr 2

Oferty można składać do:
2006-08-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-08-16 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Siedzibia Zamawiającego, pokój nr 1

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
0,00

Uwagi:
Zmiana terminu składania ofert !!!! Termin składania ofert zgodny z data okreslona w ogłoszeniu, tj. 16.08.2006 godz. 10.00

Firmy uczestniczące
w postepowaniu moga wziac udzial wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spelniajacy wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówien publicznych oraz warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunków za