Zamawiający:
Urząd Gminy w Baruchowie, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo

CPV:
45233120-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
1. Oświadczenia z art. 22 i 24
2. Wykaz wykonanych robót budowlanych - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie


Termin realizacji:
2006-10-31

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Grudziński

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2

Oferty można składać do:
2006-08-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-08-07 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 1

Kryteria wyboru:
Cena (koszt) - 100%

Wadium:
10 000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł

Uwagi:
Kompletną SIWZ wraz z załacznikami można uzyskać od Zamawiającego. Koszt SIWZ wynosi 50,00 zł brutto. Wniosek o przesłanie specyfikacji mozna składać za pośrednictwem strony: www.baruchowo.eboi.pl lub na adres e-mail: biuro@baruchowo.pl.

Firmy uczestniczące
w postepowaniu moga wziac udzial wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spelniajacy wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówien publicznych oraz warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunków za