Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowaniaZamawiający: Gmina Baruchowo ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

BZP nr poz. z dnia


na :

Budowa chodnika - ścieżki rowerowej


Sygnatura: ZPiB/340/21/2005/KG

Wspólny słownik zamówień:

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Miejsce realizacji: Baruchowo - Świątkowice, woj. kujawsko - pomorskie
Termin realizacji: data rozpoczęcia: 2006-03-01, data zakończenia: 2006-06-30
Wadium: 16000 zł
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowychKryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  

Cena (koszt)

  100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 100 zł) można odebrać w godz. 07:15 - 15:15 w: siedziba zamawiającego pokój nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • Kontakt merytoryczny i formalny


    Krzysztof Grudziński   e-mail: inwestor@baruchowo.pl, tel. (054) 2745547


Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 2
Termin składania ofert: 2006-02-24 godz. 10:00
Termin związania ofertą: 2006-04-24
Miejsce i termin otwarcia: siedziba zamawiającego pokój nr 1, 2006-02-24 godz. 10:15


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.