OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

Wójt Gminy Baruchowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

 

I. Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, z siedzibą w Hali Sportowej w Baruchowie, Baruchowo 19B, 87 – 821 Baruchowo

 

II. Określenie stanowiska:

 

Stanowisko: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Forma zatrudnienia: powołanie na czas określony, od 3 do 7 lat zgodnie z art. 15 ust. 2

 

III. Wymagania formalne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego;

3) co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej 2-letni na stanowiskach kierowniczych;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

8) nieposzlakowana opinia.

 

IV. Wymagania merytoryczne:

1) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury i finansów publicznych;

2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury;

 

V. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1) wykształcenie w kierunku zarządzania w kulturze lub zarządzania zasobami ludzkimi;

2) umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez kulturalnych;

3) doświadczenie zawodowe w kreowaniu, organizowaniu i promocji wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych;

4) doświadczenie przy tworzeniu i realizacji projektów kulturalnych;

5) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

6) wiedza z zakresu organizacji imprez masowych;

7) doświadczenie menedżerskie i umiejętność efektywnej współpracy z mediami;

8) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

 

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) zarządzanie całokształtem działalności instytucji w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;

2) reprezentowanie instytucji na zewnątrz;

3) ustalanie kierunków rozwoju instytucji;

4) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami, w tym ustalanie planu finansowego będącego podstawą gospodarki finansowej instytucji i jego zmiany;

5) współpraca z Organizatorem, w szczególności w zakresie opracowywania planów i sprawozdań z działalności instytucji;

6) gospodarowanie mieniem instytucji;

7) kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

8) podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej instytucji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

9) nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;

10) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i bezpieczeństwa informacji.

 

VI. Wykaz wymaganych dokumentów:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko, opatrzone własnoręcznym podpisem;

2) życiorys (CV) zawierający dane osobowe kandydata, w tym numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, opatrzony własnoręcznym podpisem;

3) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia pracodawcy, itp.);

5) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, który w przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji oraz programu jej działania zawieranej między Organizatorem a wybranym kandydatem.

Program powinien być sporządzony na lata 2024-2026 i obejmować:

a) plan działalności instytucji uwzględniający w szczególności działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz seniorów;

b) założenia finansowe uwzględniające m.in. strategię pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania realizowane przez instytucję;

c) strategię rozwoju i promocji instytucji;

d) plan współpracy z innymi podmiotami oraz twórcami;

e) założenia organizacyjne dla instytucji (w tym m.in. założenia struktury organizacyjnej).

6) Oświadczenie (własnoręcznie podpisane), że kandydat:

a) posiada obywatelstwo polskie;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;

c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe,

d) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

e) wyraża zgodę na posługiwanie się treścią autorskiego programu realizacji zadań w trakcie postępowania konkursowego, w szczególności w trakcie trwania posiedzeń komisji konkursowej,

f) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu;

7) noświadczenie kandydata (własnoręcznie podpisane) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) inne dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (np. opinie, referencje);

9) spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata. Kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem (str. od ... do …) wraz z czytelnym podpisem kandydata. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

VII. Terminy i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo (pokój nr 4) do dnia 5 lutego 2024 r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie”.

2. W przypadku przesłania ofert pocztą - liczy się data wpływu do urzędu.

3. Oferty dostarczone po upływie podanego terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe

1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne.

2. Przez złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. O wyniku postępowania konkursowego kandydaci (zakwalifikowani do II etapu) zostaną poinformowani pisemnie.

5. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert oraz zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 21 dni od końcowego terminu składania ofert.

6. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baruchowo www.bip.baruchowo.pl.

7. Wójt Gminy Baruchowo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie. 8. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Wójt Gminy Baruchowo przed powołaniem Dyrektora, zawiera z nim odrębną umowę, w której określone zostaną warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie. Program funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie złożony w postępowaniu konkursowym, będzie załącznikiem do niniejszej umowy. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko. 9. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, kandydaci mogą uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Baruchowo w godzinach pracy jednostki, Baruchowo 54, tel. 54 2845 611 wew. 31, e-mail: sekretarz@baruchowo.pl.