CID: 6F6E-41F1

Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji 1) dla działań wynikających z POP

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Opis

1.

Rok referencyjny

2017-2023

2.

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

3.

Kod strefy2)

PL0404

4.

Kod programu ochrony powietrza3)

 

5.

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza

http://bip.baruchowo.pl/?c=1420

6.

Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

Urząd Gminy w Baruchowie

7.

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

- 54\-, Baruchowo, 87-821 Baruchowo

8.

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

Joanna Ormińska-Safandowska

9.

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

054 2845 611 wew. 32

10.

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

srodowisko@baruchowo.pl

11.

Uwagi

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych.


 

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

KPsKPZSO

2.

Tytuł

Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego w gminach strefy kujawsko-pomorskiej

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

styczeń 2020 - lipiec 2023

8.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

9.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

10.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu

Miasto / ulica Baruchowo; Baruchowo, Czarne, Goreń Duzy, Goreń Nowy, Kurowo-Parcele, Kłotno, Lubaty, Skrzynki, Zakrzewo, Zawada-Piaski, Świątkowice; Boża Wola; Czarne; Czarne-Nadleśnictwo; Goreń Duży; Goreń Nowy; Grodno; Kurowo-Kolonia; Kurowo-Parcele; Kłotno; Lubaty; Okna; Patrowo; Skrzynki; Trzebowo; Zakrzewo; Zakrzewo-Parcele; Zawada-Piaski; Świątkowice

Powierzchnia [m2] lokali ogrzewanych paliwami stałymi, w których nastąpiła zmiana ogrzewania na:

zastosowanie koksu

0

wymiana na piec olejowy

0

wymiana na piec gazowy - gaz ziemny

0

wymiana na piec gazowy - LPG

3787

wymiana na piec retortowy - ekogroszek

985

wymiana na piec retortowy - pelety

1615

wymiana na ogrzewanie elektryczne

0

przyłączenie do ciepła sieciowego

0

wymiana na pompę ciepła lub inne

6571

 

11.

Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego  w programie (Mg/rok)

Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]

PM2,5

8,85

 

12.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 4287335,37

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

375152,37

Środki WFOŚiGW

480510,13

Środki NFOŚiGW

283951,31

Fundusze unijne RPO

291659,40

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

13.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 983434,36

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

87872,10

Środki WFOŚiGW

110210,73

Środki NFOŚiGW

63757,70

Fundusze unijne RPO

68315,51

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Uwagi

 


 

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

KPsKPEEk

2.

Tytuł

Edukacja ekologiczna

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia jakie niesie zanieczyszczenie powietrza, informowanie o zakazach związanych z postępowaniem z odpadami i informowanie i zakazach i nakazach wynikających z uchwały antysmogowej

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

listopad 2017 - lipiec 2023

8.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

średniookresowe (około roku)

9.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

E: inne

10.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu

Ilość osób uczestniczących w akcji [szt.]

1390

 

Ilość plakatów/ulotek [szt.]

10

 

11.

Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego  w programie (Mg/rok)

Nie dotyczy

12.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 1900,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

1150,00

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

13.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 436,30

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

261,66

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Uwagi

 


 

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

KPsKPZUZ

2.

Tytuł

Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni publicznej

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

listopad 2017 - lipiec 2023

8.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

9.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

A: transport, E: inne

10.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu

Ilość nasadzonej zieleni [szt.]

Miejsce nasadzeń/rewitalizacji

60

droga nr 191014C Kłotno, Park w Baruchowie

13

nasadzenia w miejscowości Kłotno wzdłuż drogi

65

nasadzenia wzdłuż drogi biegnącej przez miejscowość Świątkowice i Baruchowo

760

Działka nr 14/1 i 14/2 obręb Goreń Duży, działka nr 366 obręb Okna, działka nr 294/3 obręb Kłotno

55

nasadzenia w miejscowości Baruchowo

 

11.

Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego  w programie (Mg/rok)

Nie dotyczy

12.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 54084,14

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

20632,34

Środki WFOŚiGW

6279,80

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

13.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 12555,56

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

4755,18

Środki WFOŚiGW

1422,46

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Uwagi

 


 

 

Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji 1) dla działań uwzględnionych w Programie Ochrony Powietrza, wynikających z innych dokumentów strategicznych

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Opis

1.

Rok referencyjny

2017-2023

2.

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

3.

Kod strefy2)

PL0404

4.

Kod programu ochrony powietrza3)

 

5.

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza

http://bip.baruchowo.pl/?c=1420

6.

Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

Urząd Gminy w Baruchowie

7.

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

- 54\-, Baruchowo, 87-821 Baruchowo

8.

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

Joanna Ormińska-Safandowska

9.

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

054 2845 611 wew. 32

10.

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

srodowisko@baruchowo.pl

11.

Uwagi

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych.


 

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

KPsKPTBM

2.

Tytuł

Termomodernizacje budynków mieszkalnych

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Termomodernizacje budynków mieszkalnych i u żyteczności publicznej

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

styczeń 2021 - lipiec 2023

8.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

9.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

10.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu

Miasto / ulica Baruchowo; Baruchowo, Zawada-Piaski, Goreń Duży,; Czarne-Nadleśnictwo; Kłotno; Okna; Zawada-Piaski

Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej [m2]

236

 

Powierzchnia ocieplonych ścian [m2]

2990

 

Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m2]

0

 

Inne wykonane modernizacje

brak; brak; brak

 

11.

Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego  w programie (Mg/rok)

Nie dotyczy

12.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 363500,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

66523,80

Środki NFOŚiGW

86572,56

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

25000,00

 

13.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 82491,73

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

15174,79

Środki NFOŚiGW

19438,78

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

5613,44

 

14.

Uwagi

 


 

 

Podsumowanie kosztów realizacji działań naprawczych

 

PLN

EUR

Szacunkowa wysokość całkowita kosztów, w tym:

4706819,51

1078917,95

Środki własne JST

396934,71

89126,71

Środki WFOŚiGW

553313,73

124239,66

Środki NFOŚiGW

370523,87

83196,49

Fundusze unijne RPO

291659,40

65488,46

Fundusze unijne POIŚ

0,00

0,00

Inne

25000,00

5613,44

Podsumowanie efektów ekologicznych

Nazwa substancji

Całkowita szacunkowa redukcja emisji [kg/rok]

PM10

0,00

PM2,5

8853,59

B(a)P

0,000000

Benzen

0,00

Arsen

0,00

Nikiel

0,00

SO2

0,00

NOx

0,00

CO

0,00

NMLZO

0,00

Objaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania końcowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:
a) kod kraju (dwa znaki: PL),
b) kod województwa (dwa znaki),
c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),
d) kod strefy,
e) symbol zanieczyszczenia,
f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,
g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).
Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.
Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.
Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. – dla roku referencyjnego – 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

6) Zakres informacji do uwzględnienia w sprawozdaniu końcowym z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w pkt 2 poz. 12 i 13, nie dotyczy urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego.

 

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych 1)

 

 

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych