Zarządzenie Nr 2

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 27 października 2023 r.

 

w sprawie wyznaczenia terminu odbioru dnia wolnego od pracy za święto

 przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

z 2023 r. poz. 40, Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) w zw. z art. 130 § 2 ustawy dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Wyznaczam termin odbioru dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie  za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. na dzień:

  1. 31 października 2023 r.;

lub

  1. 2 listopada 2023 r.

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.