ZARZĄDZENIE NR 4.2023

 


Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie z dnia 02.11.2023r.

w sprawie wyznaczenia terminu odbioru dnia wolnego od pracy za święto

przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.
 

Na podstawie art. 130 §  2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz.U.2023 r. poz. 1465)  oraz § 8 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie nadanego Uchwałą Nr XXXVII.295.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20.04.2022 r.

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Wyznaczam termin odbioru dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie za święto przypadające w sobotę, w dniu 11 listopada 2023r. na dzień:

           1) 06 listopada 2023r.

 

§ 2

    2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.