Baruchowo dnia: 2023-10-30

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Wyposażenie pomieszczeń kuchennych znajdujących się budynku centrum w sprzęt, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

Numer referencyjny:

IBR.271.18.2023.KG

 

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Gastrochef Łukasz Urban

Trakt Brzeski 35

05-077 Warszawa-Wesoła

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 224 462.47 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę która spełniła wszystkie warunki określone zapisami SWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SWZ.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

 

Łączna liczba punktów

2

Gastrochef Łukasz Urban

Trakt Brzeski 35

05-077 Warszawa-Wesoła

  60,00

  40,00

 

  100,00

1

Tronus Polska Sp. z.o. o.

Ordona 2a

01-237 Warszawa

  0,00

  0,00

 

  0,00

 

Zamawiający