Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w formule zaprojektuj i wybuduj

Sygnatura: IBR.271.09.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2023-07-04 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-07-04 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-08-02

 

Adres strony prowadzonego postepowania: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/a5fb35fb-7bcf-4034-98c8-1d044348b129