ZARZĄDZENIE NR 2/2023

KIEROWNIKA  ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CZARNEM

Z DNIA 17 MAJA 2023 ROKU

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem

 

Na podstawie:

  • art. 221c oraz 221e, art. 104, 1041, 1042, 1043 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.);
  • art. 42 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.);
  • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z  2023 r. poz. 165);
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 2268 ze zm.);

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Wprowadza się do stosowania przez wszystkich pracowników Regulamin Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Regulaminu Pracy i potwierdzenia tego faktu na piśmie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom podczas zebrania ogólnego wraz z pisemnym potwierdzeniem zapoznania się.

 

§ 4.

 

Regulamin pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem znajduje się do wglądu u Kierownika.