Baruchowo, 05.04.2023r.

IBR.6733.1.7.2023

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:remoncie istniejącego budynku sportowego wraz z budową zadaszenia trybuny na działce nr 168/3, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją
w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 2 w godz. 8:00 do 15:00.

 

Wskazuję się dzień publicznego ogłoszenia na: 5 kwietnia 2023r.

 

 

 

 

Z up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

                                                                                             

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo