REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczególne zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Baruchowo.

    2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie również do naboru kandydatów na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

    3. Regulamin nie dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru, powołania, a także osób zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz osób zatrudnianych na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

§ 2. Nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny i odbywa się w ramach procedury rekrutacyjnej.

§ 3. Decyzję o naborze podejmuje Wójt z własnej inicjatywy, a także na wniosek Sekretarza Gminy lub kierownika referatu, w którym znajduje się wolne stanowisko.

 

Rozdział II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 4. 1. Ogłoszenie o naborze przygotowuje Sekretarz Gminy we współpracy z kierownikiem referatu, do którego ma być prowadzony nabór.

    2. Ogłoszenie sporządza się zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 ustawy o pracownikach samorządowych.

    3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baruchowo oraz umieszcza na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i jednostce organizacyjnej, której dotyczy nabór.

    4. Termin składania dokumentów wynosi 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozdział III Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 5. 1. Za przeprowadzenie naboru odpowiada Komisja Rekrutacyjna. 2. Komisję Rekrutacyjną każdorazowo powołuje Wójt w drodze zarządzenia.

    3.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 członków, w tym Sekretarz Gminy jako przewodniczący Komisji.

    4.Komisja obraduje na posiedzeniach, z których sporządza protokół.

    5.Prace Komisji prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu.

    6.Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

        1)zbadanie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymogów niezbędnych, zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze;

        2) przeprowadzenie rekrutacji;

        3) wyłonienie najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe i przedstawienie ich Wójtowi.

    7.Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

Rozdział IV Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6. 1. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

    2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

        1) list motywacyjny;

        2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

        3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

        4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

        5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

        6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i umiejętności wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku;

        7) oświadczenie podpisane przez kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

        8) oświadczenie podpisane przez kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

        9) oświadczenie podpisane przez kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku;

        10) inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze.

§ 7. 1. Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w § 6 ust. 2 mogą być dostarczone osobiście do Urzędu Gminy Baruchowo lub przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

    2.Dopuszcza się możliwość składania dokumentów aplikacyjnych poprzez skrzynkę e-PUAP Urzędu opatrując wszystkie dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem wykonanym za pomocą profilu zaufanego.

 

Rozdział V Postępowanie rekrutacyjne

§ 8. 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

        1) ocena formalna dokumentów aplikacyjnych;

        2) rozmowa kwalifikacyjna.

§ 9. 1. W pierwszym etapie naboru Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych i ustala liczbę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu postępowania.

    2. Ocena, o której mowa w ust. 1 polega na sprawdzeniu kompletności dokumentów i porównaniu danych w nich zawartych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

   3. Komisja dokonuje oceny nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania dokumentów aplikacyjnych.

    4. Komisja, po ustaleniu liczby kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania wyznacza termin i zawiadamia telefonicznie kandydatów o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 10. 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne, o których mowa w § 6.

    2. Celem rozmowy jest ocena informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

    3. Rozmowa kwalifikacyjna pozwala również ocenić:

        1) predyspozycje kandydata do pracy na danym stanowisku;

        2) posiadaną wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;

        3) zakres zadań realizowanych w dotychczasowym zatrudnieniu;

        4) cele zawodowe kandydata.

    4. Komisja dokonując oceny przydziela każdemu kandydatowi punkty w skali od 0 do 5.

    5. Indywidualne wyniki oceny kandydatów po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej członkowie Komisji sporządzają na arkuszu oceny kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

    6. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja ustala wynik naboru wskazując do 3 najlepszych kandydatów, którzy spełnili wymogi niezbędne oraz w najlepszym stopniu spełnili wymogi dodatkowe i tym samym uzyskali największą liczbę punktów.

§ 11. 1. Komisja przedstawia Wójtowi protokół z przeprowadzonego naboru.

    2. Wójt podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata wyłonionego przez Komisję lub o nierozstrzygnięciu naboru.

§ 12. Informację o wynikach naboru publikuje się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baruchowo oraz umieszcza na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo i jednostce organizacyjnej, której dotyczył nabór.