ZARZĄDZENIE Nr 1.2022

 

Dyrektora

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie z dnia 17 sierpnia 2022r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie

 

§1

Działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadzam Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2022 roku.

 

§3

Z dniem 17 sierpnia 2022 roku traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin organizacyjny.