Wójt Gminy Baruchowo
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baruchowie


§ 1. Oznaczenie organu prowadzącego: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo


§ 2. Nazwa i adres zespołu szkół, którego dotyczy konkurs: Zespół Szkolno–Przedszkolny w Baruchowie, Baruchowo 19, 87 – 820 Baruchowo


§ 3. Wymagania wobec kandydata na stanowisko

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymaganiaokreślone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).


1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznienastępujące wymagania:


1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli
są najwyższe;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lubstudia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:

  • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
     
  • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
     
  • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przedpowierzeniem stanowiska dyrektora;
     

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, októrej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 289);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.


2. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 2- 11.
3. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następującewymagania:


1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.


4. Do konkursu może przystąpić również


1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 . o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r/ poz. 263) – spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


§ 4. Wymagane dokumenty:


1. Oferta osoby przystępującej do konkursu musi zawierać:


1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Baruchowie;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:


a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącejnauczycielem;


3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:


a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);


4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:


a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;


7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.


2. Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia i własnoręcznym podpisem kandydata.
3. Na żądanie organu prowadzącego, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.
4. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.


§ 5. Sposób i termin składania ofert:


1. Oferty do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie należy składać w zamkniętych kopertach wraz z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Baruchowie” w terminie do dnia 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Baruchowo. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie niebędą rozpatrywane.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo, pokój nr 4.
3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.


§ 6. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:


1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Baruchowo odrębnym zarządzeniem.
2. Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu do składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie i w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
4. Do niniejszego ogłoszenia załącza się klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora.

 


Wójt Gminy Baruchowo
Stanisław Sadowski