OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BARUCHOWO
O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ
RUCHOMEGO MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY BARUCHOWO

postępowanie przetargowe.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Gmina Baruchowo

87 – 821 Baruchowo

Baruchowo 54

NIP: 8883115650

REGON: 910866790

tel: 0-54 2745547

fax: 0-54 2845848

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

 

Mienie będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 na ternie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo w obecności pracownika urzędu gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. (54) 2745547 lub (54) 2845848.

 

4. Rodzaj i typ pojazdów objętych postępowaniem

 

1)   samochód ciężarowy ŻUK A156B, nr rejestracyjny: CWL 3C98:

marka/model samochodu:  FSC LUBLIN Żuk A156B

nr rejestracyjny: CWL 3C98

nr identyfikacyjny VIN: SUL00C111G0460075

rok produkcji: 1986

pojemność silnika: 2120 ccm

dopuszczalna masa całkowita: 2500 kg

wskazanie drogomierza: 22999 km

rodzaj paliwa: benzyna

kolor: CZERWONY

data pierwszej rejestracji: 12.01.1987 r..

 

Cena wywoławcza – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych )

 

 

2)       ciągnik rolniczy kołowy URSUS C-360, nr rejestracyjny: WKI 8766:

marka/model samochodu:  Ciągnik rolniczy kołowy URSUS C-360

nr rejestracyjny: WKI8766

rok produkcji: 1978

pojemność silnika: 3120 ccm

masa własna: 2325 kg

wskazanie licznika: 523 mth

rodzaj paliwa: ON

Cena wywoławcza – 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych )

 

 

5. Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

 

Wadium w wysokości 10 % ceny  wywoławczej tj.:

1)      dla pojazdu nr 1 – samochodu ciężarowego ŻUK A156B w kwocie 500,00 zł słownie: pięćset złotych,

2)      dla pojazdu nr 2 – ciągnika rolniczego kołowego URSUS C-360 w kwocie 1.550,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych,

należy  wpłacić do dnia 03 sierpnia 2022 r. do godziny 10.30 na konto Gminy Baruchowo pod nr: 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004

 

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2.      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3.      oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi

         odpowiedzialność za skutki  wynikające z rezygnacji z oględzin;

4.      dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 

 

7.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87 – 821 Baruchowo

„Oferta przetargowa na zakup ruchomego mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Baruchowo”

Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, we wtorki od 8.00 do 15.00 nie później jednak niż do dnia 03 sierpnia 2022 r. do godz. 10.30 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Baruchowie, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

 

9. Inne informacje

 

a)        Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019poz.2004)

b)        Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.

c)        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.

d)        Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

e)        Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

f)         Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

g)        Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

-  żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

h)        Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

-została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

i)          O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

1.      Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty

2.      Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

3.      Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu (152.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin przetargu (152.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ocena techniczna - ciągnik Ursus_1 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (125.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ocena techniczna - Żuk_1 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2022-07-14 13:09:55
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2022-07-14 13:12:25
Ostatnia zmiana:2022-07-15 12:27:36
Ilość wyświetleń:846