INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHW POSTACI WIZERUNKÓW I GŁOSÓW OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SESJACH I KOMISJACH RADY GMINY BARUCHOWO

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej istnieje obowiązek rejestrowania przebiegu obrad za pomocą urządzeń utrwalających obraz i dźwięk oraz publikacji zapisanych nagrań m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W związku z powyższym podaje się do wiadomości, że:

 

1.     Administratorem danych osobowych, przetwarzanych za pomocą monitoringu stosowanego w sali posiedzeń Rady Gminy Baruchowo jest Wójt Gminy Baruchowo– adres Administratora:  Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo. Kontakt do ADO:  gmina@baruchowo.pl lub tel. (23) 658-20-78. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl

2.     Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków i głosów uczestników obrad jest spełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędność takiego działania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.

3.     Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji czynności uregulowanych ustawowo, w sposób określony przepisami RODO. Ustalono, że transmisja obrad sesji Rady Gminy jest dostępna w sieci Internet – w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy i w inny sposób zwyczajowo przyjęty  przez okres kadencji Rady Gminy, której dane dotyczą.

4.     Na zasadach określonych w RODO, każda zarejestrowana na monitoringu osoba ma prawo żądania od Administratora dostępu do zapisu monitoringu oraz sprostowania swoich danych.

5.     Każda zarejestrowana przez monitoring osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jej wizerunek i głos są przetwarzane niezgodnie z prawem – na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

6.     Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji oraz nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

7.     Przypominamy, że odbiorcami będzie nieograniczona liczba osób trzecich, w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej.

8.     W związku z tym, że jest Pani/Pan świadomy monitorowania obrazu i dźwięku, decydując się na udział w sesji Rady Gminy - wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie oraz upublicznienie danych osobowych.  Spoczywa na nas ustawowy obowiązek rejestrowania przebiegu obrad i nie mamy obowiązku pozyskiwania zgód na takie przetwarzanie.