Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy EL/ZP/4

Pobierz wniosek EL/ZP/4

Wymagane załączniki

Brak

Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty

Opłaty

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Maria Radowska

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15-15:15

wtorek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy

Brak

Opłaty za odwołanie

Brak

Uwagi

Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy).

Zgłoszenia  można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach