INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Temat zamówienia: Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada Piaski od km 0+000 do km 1+214

Sygnatura: IBR.271.01.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-02-09 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-02-09 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-03-10

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/9fd92552-2c4e-4155-9a5b-e43ecdf60e90