Baruchowo, 2022.01.14

IBR.6220.4.7.2021

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373.) 

zawiadamiam,

że 14  stycznia 2022 roku wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 52/4 i 52/6 obręb Grodno, gmina Baruchowo”, do czasu uzyskania opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest:SH13 Sp. z o.o., ul. I. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków.

Odwieszenie postępowania sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz w miejscu planowanej inwestycji  – tablica ogłoszeń sołectwa Grodno 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 14.01.2022r. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo.
  3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grodno.
  4. a/a.

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta