Zarządzenie Nr 8.2021 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem z dnia 14.12.2021 r. w sprawie: ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem

Na podstawie art. 130 ust.  2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz.U.2020 r. poz. 1320 z póź. zm.)  oraz § 11 ust 2 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem (Zarządzenie Nr 42.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 22 sierpnia  2019r.) ustala się, co następuje:

§ 1

  1. Dzień 7 stycznia  2022r.  dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem za święto przypadające w sobotę, w dniu 1 stycznia 2022r.

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Monika Kijek
Kierownik ŚDS w Czarnem