Zarządzenie nr 6/2021

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem

z dnia 15.11.2021r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217 tj.), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 t.j.)   oraz §  11 ust. 2 pkt 2 i pkt 6  Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem (Zarządzenie Nr 42.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 22 sierpnia 2019r.) 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Inwentaryzację roczną  za rok 2021 przeprowadza się w okresie od 16 listopada 2021r. do 31 grudnia 2021r. jako spis z natury:

  1. podstawowych środków trwałych,
  2. innych składników majątkowych objętych ewidencją ilościową.

 

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

- Przewodniczący – Emilia Koralewska

- Członek – Krzysztof Wiliński

- Członek – Aneta Głuszkowska

Osoby powołane na członków Komisji zobowiązane są do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury. 

 

§ 3. Komisja inwentaryzacyjna sporządza sprawozdania:

  1. z przeprowadzonej inwentaryzacji – w terminie 7 dni od dnia zakończenia inwentaryzacji określonego pola spisowego,
  2. z przebiegu i wyniku inwentaryzacji – w terminie do 15 stycznia 2022r.

 

§ 4. Zobowiązuję księgową do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

 

§ 5. Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i przedstawienia ich do akceptacji Skarbnika Urzędu Gminy  Baruchowo i do zatwierdzenia Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.