Zarządzenie Nr 5/2021 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem z dnia 08.11.2021r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracy pracowników samorządowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem

 

Na podstawie:

  • Art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506);

zarządza się, co następuje: 

§ 1.

 

Przyjmuje się do stosowania Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Kierownika do realizowania zagadnień zawartych w niniejszym Zarządzeniu oraz zapoznania podległych pracowników samorządowych z jego treścią.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.