OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Baruchowo na lata 2021-2035

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Baruchowo na lata 2021-2035” w dniach od 15.10.2021 r. do 04.11.2021 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:

http://bip.baruchowo.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

 

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy Baruchowo lub w formie elektronicznej na adres: gmina@baruchowo.pl do dnia 04.11.2021 r.

 

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

 

 

 

  

Załącznik:

1. Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Baruchowo na lata 2021-2035