Ogłoszenie Wójta Gminy Baruchowo

 o konsultacjach 

projektu programu współpracy Gminy Baruchowo

na rok 2022

 z organizacjami pozarządowymi

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 49.2021 z dnia 21 września  2021 r. zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Baruchowo do konsultacji projektu programu współpracy gminy Baruchowo w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w cyt. ustawie.

Termin konsultacji: od  01października 2021 r. do 15 października 2021 r., do godz. 1515.

Forma konsultacji:  pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Wypełniony formularz można złożyć:

  1. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo;
  2. drogą elektroniczną na adres: gmina@baruchowo.pl;
  3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Baruchowo.

Projekt programu oraz formularz konsultacji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.baruchowo.pl.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny, tel. 54 2845 611 wew. 31.

Załącznik: 

  1. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2021 r. w sprawieprzeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy gminy Baruchowo w  2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

Do pobrania:

  1. Projekt programu współpracy Gminy Baruchowo w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi.
  2. Formularz konsultacji.

 

Wójt  Gminy Baruchowo
Stanisław Sadowski

 

Baruchowo   21.09.2021 r.