Było:

11. Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 22.01.2021r. w pieniądzu w wysokości: 84 200, 00 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Baruchowo  w Banku Spółdzielczym w Kowalu, nr rachunku: 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 z opisem: „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki, obręb, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Baruchowo najpóźniej do 22 stycznia 2021r.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Jest:

11. Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 17.02.2021r. w pieniądzu w wysokości: 84 200, 00 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Baruchowo  w Banku Spółdzielczym w Kowalu, nr rachunku: 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 z opisem: „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki, obręb, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Baruchowo najpóźniej do 17 lutego 2021r.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Było:

12. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2021r. w Urzędzie Gminy w Baruchowo,  87-821 Baruchowo 54 w  sali konferencyjnej  o godz. 1000.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt  Gminy Baruchowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Zastrzega się  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jest:

13. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2021r. w Urzędzie Gminy w Baruchowo,  87-821 Baruchowo 54 w  sali konferencyjnej  o godz. 1000.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt  Gminy Baruchowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Zastrzega się  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.