Baruchowo dnia: 2020-12-10

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

[nazwa zamawiającego, adres]

 

Pismo: IBR.271.26.2020.KG/1                                                                                                    

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty od km 0+000 do km 2+361 – znak sprawy IBR.271.26.2020.KG.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

1. Proszę o udostępnienie uzgodnień z właścicielem przekładanego kabla telefonicznego.

2. Na planie zaznaczono tylko 6 drzew do wycinki, a zgodnie z przedmiarem jest ich 14. Skąd taka rozbieżność w ilości drzew? Proszę również o podanie średnic wycinanych drzew.

3. Proszę o zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Prośbę warunkujemy opublikowaną Tarczą antykryzysową 4.0 USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w której zawarto w Art. 15 vb. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniami z właścicielem kabla telefonicznego.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż drzew do wycinki jest 14. Jednocześnie do niniejszego pisma załączony został zaktualizowany PZT z naniesionymi drzewami do wycinki.

Ad. 3. Zamawiający zmienia wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Pytanie nr 2

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie na dolną warstwę podbudowy z przekruszonego gruzu betonowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie na dolną warstwę podbudowy przekruszony gruz betonowy.