OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Przebudowa dróg gminnych nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo od km 0+000 do km 0+888

(zamieszczone w BZP w dniu 13.11.2020 r., nr ogłoszenia: 610309-N-2020)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest:

1.

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa dróg gminnych nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo od km 0+000 do km 0+888

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo od km 0+000 do km 0+888.

1.1. Początek odcinka drogi nr 191065C stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1920C o zakończenie na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 191066C, natomiast początek odcinka drogi nr 191066C stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1920C o zakończenie na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 191067C. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary pól uprawnych w miejscowości Baruchowo.

Istniejąca droga o nr 191065C posiada nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania reologiczne oraz zaniżenia. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skutecznie blokuje spływ wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych. Również wzdłuż drogi ciągi piesze jak i pobocza są pozapadane, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych bezpośrednio przy krawędzi jezdni działających destrukcyjnie na jej nawierzchnię.

Istniejąca droga o nr 191066C w km 0+000 do km 0+212 posiada nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania reologiczne oraz zaniżenia, natomiast na pozostałym odcinku posiada nawierzchnię gruntową miejscowo wzmocnioną.

Projektowana przebudowa drogi o łącznej długości 0,888 km polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 5 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm na odcinkach gdzie podbudowę drogi stanowić będzie istniejąca nawierzchnia asfaltowa, natomiast na odcinku gdzie droga jest gruntowa i wymaga pełnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm.

1.2. Zakres prac obejmuje:

a) wykonanie na drodze nr 191066C na odcinku od km 0+212 do km 0+537 nowej konstrukcji z kruszywa łamanego grubości 25 cm oraz warstwy wiążącej i ścieralnej grub. 4 cm;

b) wykonanie na pozostałych odcinkach dróg warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 5 cm;

c)  wykonanie na pozostałych odcinkach dróg warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm;

d) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 75 cm;

e) wykonanie na drodze nr 191065C chodnika lewostronnego od km 0+000 do km 0+350 oraz na drodze nr 191066C chodnika prawostronnego od km 0+000 do km 0+206 o nawierzchni z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) z wcześniejszym umocnieniem ich podbudową z kruszywa łamanego grubości 10 cm;

f) wykonanie zjazdów w nawierzchni z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) z wcześniejszym umocnieniem ich podbudową z kruszywa łamanego grubości 20 cm;

g) wykonanie zjazdów gospodarskich w technologii nawierzchni bitumicznej z wcześniejszym umocnieniem ich kruszywem łamanym;

h) wykonanie odwodnienia poprzez oczyszczenie i odtworzenie rowów;

i) wymiana przyłączy wodociągowych w wyniesieniem zasuw poza pas drogowy;

j) oznakowanie pionowe drogi zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

1.3. Charakterystyka projektowanej drogi:

a) Kategoria drogi: gminna,

b) Klasa drogi: Lokalna (L),

c) Kategoria ruchu: KR1,

d) Prędkość projektowa: 40 km/h,

e) Długość - 888 mb,

f) Szerokość nawierzchni drogi zmienna: od 4  do 6,00 m,

g) Szerokość pasa ruchu: 2,50 m,

h) Przekrój jezdni: 1x2

i) Szerokość poboczy - 0,75 m

j) Rodzaj nawierzchni - mieszanka mineralno - bitumiczna,

k) Powierzchnia jezdni - 4910 m2

l) Powierzchnia chodników - 938 m2

m) Powierzchnia zjazdów - 690 m2

2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:

a) projekt budowlany z opisem technicznym,

b) przedmiary robót,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

3. Zamawiający informuje iż:

a) nawierzchnia chodników winna zostać wykonana z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej o grubości 6 cm w kolorystyce białej i grafitowej, przy czym ostateczne rozwiązanie co do układu kolorystycznego chodnika zawierającego ww. kolory Zamawiający przekaże na etapie realizacji;

b) nawierzchnia wjazdów winna zostać wykonana z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej o grubości 8 cm w kolorystyce grafitowej, przy czym ostateczne rozwiązanie co do układu kolorystycznego wjazdów Zamawiający przekaże na etapie realizacji;

c) należy zastosować krawężniki granitowe, zarówno drogowe jak i najazdowe;

4. Z uwagi na fakt, iż prace prowadzone będą na ciągach komunikacyjnych przebiegającymi przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Wykonawca musi tak zaplanować i realizować front robót, aby zapewnić drożność przebudowywanych dróg. Tym samym przez przystąpieniem do prac Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram realizacji robót przewidzianych przedmiotem zamówienia. Układając harmonogram robót, Wykonawca winien zaplanować prace tak, aby nie stanowiły one nadmiernej uciążliwości dla korzystających z tych dróg, biorąc jednocześnie pod uwagę, iż:

a) w trakcie realizacji robót nie jest możliwie wyłączenie z użytkowania wszystkich dróg jednocześnie;

b) wyłączenie z użytkowania poszczególnej drogi możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 2 dni, przy czym pomimo wyłączenie ruchu kołowego na przedmiotowej drodze zapewnionym musi być ruch pieszy;

5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem

6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne.

6.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6.2.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.

6.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.4. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym, jednak ostateczną decyzję w zakresie zastosowanych rozwiązań podejmuje Zamawiający.

5. Materiały z rozbiórki w postaci frezowin, prefabrykatów betonowych i krawężników Wykonawca własnym transportem dostarczy we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 1 km od terenu budowy.

6. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

8. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.