PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XX sesji Rady Gminy Baruchowo
DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

 

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2020.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2020-2031.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw drogom publicznym kategorii gminnej oraz drogom wewnętrznym zlokalizowanym na terenie gm. Baruchowo w miejscowości Goreń Duży i Skrzynki.
4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym zlokalizowanym na terenie gm. Baruchowo w miejscowościach Goreń Duży i Skrzynki.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Baruchowo na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. (link do załącznika: http://bip.baruchowo.pl/index.php?p=document&action=show&id=14431&bar_id=8621)
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Baruchowo.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.