Baruchowo dnia: 2020-08-03

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.12.2020.MH/5

                                                                                                                                                        

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Rewitalizacja miejscowości Baruchowo – znak sprawy IBR.271.12.2020.MH.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że ścianka działowa systemowa składana nie wymaga żadnej klasy odporności ogniowej oraz akustycznej lub określenia minimalnych parametrów? W przypadku braku tych informacji do wyceny przyjęte zostanie rozwiązanie o minimalnych parametrach dostępnych na rynku.

Pytanie nr 2

Czy wyposażenie budynku wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak prosimy o załączenie wykazu oraz określenie minimalnych parametrów urządzeń i mebli.

Pytanie nr 3

Czy dostawa oraz montaż toru bowlingowego wchodzi w zakres? Jeśli tak prosimy o określenie minimalnych parametrów.

Pytanie nr 4

Czy wyposażenie placu zabaw wchodzi w zakres? Jeżeli tak prosimy o załączenie wykazu urządzeń z określeniem parametrów minimalnych.

Pytanie nr 5

Zamawiający w § 6 pkt. 1 Projektu umowy na roboty budowlane jako rozliczenie przedmiotu umowy przewiduje tylko fakturę końcową.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy istnieje możliwość rozłożenia płatności na faktury częściowe wystawiane na koniec każdego roku a ostatnią po zrealizowaniu przedmiotu umowy lub wystawienie faktury po zakończeniu umówionych etapów prac.

Swoje prośbę argumentuję długotrwałym okresem realizacji prac, który uniemożliwia przewidzenie inflacji cen materiałów budowlanych, dynamiczną sytuacją na rynku pracy oraz możliwością powrotu obostrzeń związanych ze stanem epidemiologicznym z powodu wirusa SARS-CoV-2.

 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1  Zamawiający określa minimalne parametry izolacyjności akustycznej : min 40 dB

Ad.2  Wyposażenie budynku w meble i urządzenia nie wchodzi w zakres prac.

Ad.3.  Wykonanie toru do kręgli nie wchodzi w zakres prac.

Ad.4   Wyposażenie placu zabaw nie wchodzi w zakres prac.

Ad.5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia płatności z podziałem na faktury częściowe  wystawiane na koniec każdego roku.

 

 

 

Zamawiający