Projekty uchwał na obrady XVIII sesji Rady Gminy Baruchowo
dnia 28 maja 2020 r.

 


1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za rok 2019.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2020.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.