WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- 09.04.2020 r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży

 

 

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

1.

 

WL1W/00030335/1

dz. 235/26,

obręb Baruchowo,

 gm. Baruchowo

pow. Włocławski

woj. kujawsko –

 – pomorskie

 

dz. 235/26

obręb Baruchowo,

-

o pow.

0,6027 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieutwardzona położona w miejscowości Baruchowo, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów jako RVI – grunty orne oraz Bi – inne tereny zabudowane. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami o frakcji mieszkalnej, obiektami targowiska gminnego a także obiektami o frakcji usługowo-handlowej tworzące centralną strefę Baruchowo. W odległości ok. 300 m od działki położna jest siedziba Gminy Baruchowo.

Teren nieruchomości możliwy do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 265 o nawierzchni asfaltowej.

 

 

MU – teren zabudowy mieszkaniowej usługowej:

U- tereny zabudowy usługowej;

PU- tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej

 

842 000,00 zł

(brutto)

 

Sprzedaż
w drodze przetargu pisemnego  nieograniczonego

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upływa z dniem  22 maja 2020 r.

 

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 216a ww. ustawy przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 22 maja 2020 r.);
  •  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 22 maja 2020 r.);

 Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 09 kwietnia 2020 r.