WÓJT GMINY BARUCHOWO

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

OGŁASZA

 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GMINIE BARUCHOWO

- obręb Okna dz. nr 77 o pow. 0,2500 ha

 

 

11  lutego 2020 r. w budynku Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo 54 w sali konferencyjnej rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będących własnością Gminy Baruchowo

 

O godz. 10.00 – działka nr 77 obręb Okna o powierzchni 2 500 m2 zapisana w KW nr WL1W/00035344/2,

·         Cena wywoławcza  nieruchomości : 23 000,00 zł,

·         Wadium:  2 300,00 zł,

·         Minimalne postąpienie: 500,00 zł.

 

Działka nr 77 obręb Okna o powierzchni 2500 m2  nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Okna, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów jako RV, RVI – grunty orne. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi starsza zabudowa mieszkaniowa (działka położona pomiędzy zabudową) oraz drogą publiczną. W otoczeniu zabudowa zagrodowa mieszkaniowa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Ukształtowanie terenu równinne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (Skrzynki – Okna) o nawierzchni asfaltowej. Teren nieruchomości możliwy do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną.

Przeznaczenie nieruchomości w studium:

Działka nr 77 obręb Okna o powierzchni 2500 m2: w pasie 80 m od krawędzi drogi oznaczona jako MU – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej , pozostała część działki – tereny rolne.

 

Ustalenia dodatkowe:

Działka nr 77 obręb Okna: Uchwałą nr XVII.82.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 lutego  2012 r. nieruchomość została przeznaczona na sprzedaż.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto Gminy Baruchowo w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki, obręb, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Urzędu Gminy Baruchowo najpóźniej do 10 lutego 2020 r. Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium podlega:

·         Zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

·         Zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,

·         Przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej  nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

·         wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,

·         okazanie dowodu osobistego osoby obecnej w przetargu,

·         pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Gminy Baruchowo w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

·         aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

·         pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez obojga małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym. Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę  na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Wójta Gminy Baruchowo w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Wójt Gminy Baruchowo może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając jego przyczynę.

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). Termin upłynął 04.11.2019 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. 3 i 5 , tel. 542 845-611 wew. 32, oraz na stronie internetowej www.bip.baruchowo.pl w zakładce Nieruchomości i lokale.