Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2019-06-28

Pismo: IBR.271.14.2019.KG/4         

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przeprowadzonej w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA na terenie Gminy Baruchowo w roku 2019

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

w zadaniu

nr 2

 

FIT PARK Sp. z o.o. Sp.K

ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

na: Dostawa i montaż elementów i urządzeń: za cenę 63 369.60 zł

w zadaniu

nr 1

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

na: Roboty przygotowawcze i wykończeniowe: za cenę 39 771.50 zł

W terminie składania ofert, tj. do dnia 2019-06-18 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe ofert.

Nr oferty

Nr zadania

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Uwagi

1

1

KERRiA Piotrowski Sp. j.

Żeromskiego 80

62-600 Koło

19 062.00 zł

Wycofanie oferty

2

KERRiA Piotrowski Sp. j.

Żeromskiego 80

62-600 Koło

190 780.00 zł

 

2

1

NOVUM Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Gnieźnieńska 2

12-100 Szczytno

5 476.04 zł

Wycofanie oferty

2

NOVUM Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Gnieźnieńska 2

12-100 Szczytno

124 788.98 zł

 

3

1

ARCHIFORMACJA Pracownia Architektoniczna

R. Dmowskiego 22

63-000 Środa Wielkopolska

Oferta nie podlega ocenie z uwagi na brak złożonych dokumentów pomimo wezwania.

 

2

ARCHIFORMACJA Pracownia Architektoniczna

R. Dmowskiego 22

63-000 Środa Wielkopolska

 

4

1

HERKULES

ul. Śląska 41A

32-500 Chrzanów

20 756.26 zł

Wycofanie oferty

2

HERKULES

ul. Śląska 41A

32-500 Chrzanów

85 290.66 zł

 

5

2

FIT PARK Sp. z o.o. Sp.K

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

63 369.60 zł

 

6

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

39 771.50 zł

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

numer zadania 1 numer oferty 6

firma (nazwa) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

adres ul. Baruchowo 54 87-821 Baruchowo

numer zadania 2 numer oferty 5

firma (nazwa) FIT PARK Sp. z o.o. Sp.K

adres ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń

1.     Uzasadnienie wyboru:

Wybrano oferty które spełniają wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert, a jednocześnie zawierają najkorzystniejszą cenę za zakres prac przewidzianych do wykonania.