Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2019-06-06

Znak sprawy: IBR.271.14.2019.KG                                                                                               

 Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem jest: "Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA na terenie Gminy Baruchowo w roku 2019".

 

I.   OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie obejmuje wykonanie 2 Otwartych Stref Aktywności w wersji podstawowej, jeden w miejscowości Czarne na terenie działki na której zlokalizowana jest Świetlica wiejska, o wymiarach min. 7 x 23 m. Druga lokalizacja, to teren znajdujący się w miejscowości Skrzynki, o wymiarach min. 7 x 23 m.  Planowany jest montaż 20 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej z zastosowaniem pylonów, 14 szt. urządzeń strefy relaksu, w skład których wchodzą: 8 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci, 4 szt. stolików do gry w szachy i warcaby oraz wykonanie nasadzeń krzewów w ilości 6 szt. i wysiew trawy po zakończeniu montażu.

 

CPV: 37410000-5

Nr zadania

Opis

1

Roboty przygotowawcze i wykończeniowe:

Wykonanie prac związanych z przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu montażu urządzeń, w skład których wchodzą co najmniej:

a) niwelacja terenu;

b) przygotowanie terenu pod montaż urządzeń i elementów;

c) nasadzenie krzewów;

c) urządzenie nawierzchni trawiastej lub uzupełnienie nawierzchni trawiastej;

CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

2

Dostawa i montaż elementów i urządzeń:

Dostawa i montaż urządzeń i elementów kompleksu. W skład jednego kompleksu wchodzą następujące elementy:

1) Siłownia plenerowa w skład której wchodzić będą następujące urządzenia do ćwiczeń:

a)TWISTER

b) BIEGACZ

c) WIOŚLARZ

d) WAHADŁO

e) ORBITEK

f) PRASA NOŻNA

g) STEPER

h) WYCISKANIE w pozycji siedzącej

i) PODCIAG NÓG

j) KOŁO TAI CHI

2) Strefa relaksu w skład której wchodzić będą następujące elementy:

a) Ławki montowane na stałe do podłoża - w ilości 4 sztuk;

b) Stolik do gry w szachy i warcaby montowany na stałe do podłoża - w ilości 2 sztuk;

c) Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu;

d) Kosz na śmieci;

CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym nie będą rozpatrywane.

 

II.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

1.2       O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Dla zadania nr 1 - Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Dla zadania nr 2 - Wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 dostawy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych lub budowie Otwartych Stref Aktywności o wartości minimum 50.000,00 zł brutto (w jednym zamówieniu). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

1.3       Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b)    inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wzór umowy

2

Formularz oferty

1.4       Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

III.      PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.5       Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2019-06-18 do godz. 10:00.

b)    złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: "Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA na terenie Gminy Baruchowo w roku 2019". Znak sprawy: IBR.271.14.2019.KG”

 

IV.TERMIN WYKONANIA:

1.6    Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2019-09-30,

 

V.         KONTAKT Z WYKONAWCĄ

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta, tel. (54) 274 55 47 e-mail: inwestor@baruchowo.pl                    

VI.       Istotne postanowienia umowy:

1.7       Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

VII.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.8       Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej dla łącznej wartości w przypadku składania oferty na pełen zakres postępowania lub w podziale na poszczególne zadania w przypadku realizacji tylko jednego z zadań.

1.9       Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

a)      Pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Baruchowo;

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)      gwarancjach bankowych;

d)      gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1.10     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

1.11     W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka wcześniej wymienionych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

1.12     Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 

VIII.   Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2

Wykaz dostaw lub usług

3

Wzór umowy

4

Formularz oferty

5.

Formularz cenowy kosztów budowy OSA Czarne

6.

Formularz cenowy kosztów budowy OSA Skrzynki

7.

Plan zagospodarowania OSA Czarne

8.

Plan zagospodarowania OSA Skrzynki