Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje             o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

4

5

6

7

8

9

 

1

 

WL1W/00041056/1

dz. nr 297/99                     i 297/100                       obręb Goreń Duży, jednostka ewidencyjna Baruchowo,
 o łącznej                    pow. 0,1811 ha.

 

Stacja uzdatniania wody i studnia głębinowa nr 7 w miejscowości Goreń Duży  gm. Baruchowo.

 

Przeznaczona do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym oraz przez podmioty i jednostki organizacyjne utworzone w tym celu przez Gminę Baruchowo.

 

Zgodnie                     ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo

– ujęcia wody.

 

Czynsz dzierżawny: 12 000,00 zł
 + obowiązujący podatek VAT

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 25.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 5 sierpnia 2016 r.)

Płatny jednorazowo do dnia 10 marca każdego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” –

 nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 

       

 

01.05.2019 r. -30.04.2029 r.

 

W trybie bezprzetargowym

 

2

 

Sieć wodociągowa przebiegająca przez 

dz. nr 1, 50, 56, 76 obręb Kurowo Parcele, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

 

Długość

ok. 600 m.

 

Przeznaczona do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą             w zakresie zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym oraz przez podmioty i jednostki organizacyjne utworzone w tym celu przez Gminę Baruchowo.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo

dz. nr :

- 1 i 50 – drogi gminne, 

- 56 i 76 – R, MU.

 

 

Czynsz dzierżawny: 500,00 zł + obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem                      Nr 14/2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia               07.03.2017 r.) Płatny jednorazowo do dnia              15 listopada każdego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji                       o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia                  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.         

 

01.05.2019 r-30.04.2029 r.

 

W drodze bezprzetargowej

 

 

3

 

Sieć wodociągowa przebiegająca przez 

dz. nr 70/1, 72/1, 72/2, 78, 94/1, 94/2, 98 i  99
 obręb Patrówek, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

 

Długość

ok. 600 m.

 

Przeznaczona                          do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą  w zakresie zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym oraz przez podmioty i jednostki organizacyjne utworzone w tym celu przez Gminę Baruchowo.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo

dz. nr:

- 70/1 i 72/1 – RZ;

- 72/2 – MU, RZ;

- 78  – droga

          wojewódzka;

- 94/1 – PU;

- 94/2 – PU, R;

- 98 – R, MU, RZ;

- 99 – R.

 

 

Czynsz dzierżawny: 500,00 zł + obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem                   Nr 14/2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia              07.03.2017 r.) Płatny jednorazowo do dnia             15 listopada każdego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji                      o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia                  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.       

 

01.05.2019 r. -30.04.2029 r.

 

W drodze bezprzetargowej

 

 

4

 

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

 

38 m2

 

Lokal sklepowy nr 1                      o  pow. 26m2 wraz                         z zapleczem sanitarnym                  i socjalnym o łącznej               pow. 12 m2., znajdujący się na terenie targowiska stałego „Mój Rynek” w Baruchowie  (dz. nr 235/22 obręb Baruchowo). Lokal wyposażony we wszystkie media: woda, kanalizacja, energia, ogrzewanie elektryczne.

Lokal przeznaczony na cele handlowe i gastronomiczne.

 

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: PU – tereny zabudowy produkcyjnej               i usługowej.

 

Cena wywoławcza 570,00 zł plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie  z Zarządzeniem nr 28.2012 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 czerwca                  2012 r.). płatne miesięcznie do dnia 10-go z góry. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                        w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”                    – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

 

Okres dzierżawy         do 3

 

W drodze ustnego przetarg nieograniczonego

 

5

 

WL1W/00030335/1

dz. nr 235/22 obręb Baruchowo

 

38 m2

 

Lokal sklepowy nr 2                     o pow. 26m2 wraz                          z zapleczem sanitarnym                 i socjalnym o łącznej               pow. 12 m2., znajdujący się na terenie targowiska stałego „Mój Rynek” w Baruchowie (dz. nr 235/22 obręb Baruchowo). Lokal wyposażony we wszystkie media: woda, kanalizacja, energia, ogrzewanie elektryczne.

Lokal przeznaczony               na cele handlowe i gastronomiczne.

 

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                             i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: PU – tereny zabudowy produkcyjnej                     i usługowej. 

 

Cena wywoławcza 570,00 zł plus obowiązujący podatek VAT (zgodnie z Zarządzeniem nr 28.2012 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 czerwca                  2012 r.). płatne miesięcznie do dnia 10-go z góry. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”                    – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

 

Okres dzierżawy            do 3 lata

 

W drodze ustnego przetarg nieograniczonego

 

6

 

WL1W/00058917/7

dz. nr 167 obręb Baruchowo, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

 

0,0030 ha –część działki nr 167 położonej w miejscowości Baruchowo.

 

Nieruchomość znajdująca  się na parkingu kompleksu sportowo-  reakcyjnego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bruchowie 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Czynsz dzierżawny: 150,00 zł
 + obowiązujący podatek VAT

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2011 r.)

Płatny miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca z góry + podatek od nieruchomości.  Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” –

 nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 

                

 

Okres dzierżawy do 3 lat

 

W trybie bezprzetargowym

 

WYKAZ ZOSTAŁ WYWIESZONY NA TABLICY OGŁOSZEŃ: URZĘDU GMINY BARUCHOWO, SOŁECTWA: KUROWO PARCELE, PATRÓWEK, GOREŃ DUŻY I BARUCHOWO ORAZ NA STRONE WWW.BARUCHOWO.PL ,  WWW.BIP.BARUCHOWO.PL