Wykaz nieruchomości (studni głębinowych) przeznaczonych do wydzierżawienia począwszy od 2018 r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty i termin jej wnoszenia

Informacje             o przeznaczeniu do dzierżawy

Forma

1

2

4

5

6

7

8

9

1

WL1W/00088861/8

dz. nr 31 obręb Skrzynki, jednostka ewidencyjna Baruchowo,
 o pow. 0,1500 ha.

Studnia głębinowa nr 5 w miejscowości Skrzynki gm. Baruchowo.

Przeznaczona do wydzierżawienia przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym oraz przez podmioty i jednostki organizacyjne utworzone w tym celu przez Gminę Baruchowo.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: U – tereny zabudowy usługowej – ujęcia wody.

Minimalny czynsz dzierżawny: 5 500,00 zł
 + obowiązujący podatek VAT

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 stycznia 2015 r.)

Płatny jednorazowo do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” –

 nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.         

Okres dzierżawy

do 10 lat

W trybie bezprzetargowym

 

 

WYKAZ WYWIESZONY ZOSTAŁ NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY BARUCHOWO, SOŁECTWA SKRZYNKI ORAZ NA STRONE WWW.BARUCHOWO.PL , WWW.BIP.BARUCHOWO.PL