Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2019-03-14

Znak sprawy: IBR.271.07.2019.KG                                                                                               

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: Doświetlenie skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo

 

I.          OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem we wskazanych przez Zamawiającego, miejscach na terenie gminy Baruchowo 10 sztuk autonomicznych lamp fotowoltaicznych, posiadających następujące parametry:

1.   Lampy typu parkowego z dwoma źródłami światła:

1)    Liczba lamp: 5 sztuk.

2)    Źródło światła wykonane w technologii: LED min. 2x12V

a)   Moc źródła światła - min: 12 W

b)   Moc źródła światła - max.: 20 W

c)   Moc strumienia świetlnego - min.: 2x1200 lm

d)   Pole oświetlenia od masztu - min.: 10 m (w obu kierunkach)

e)   Żywotność - min.: 10 000 h

f)    Gwarancja na źródła światła - min.: 5 lat

3)   Maszt

a) Wysokość masztu - min.: 5,0 m

b) Wykonanie: stal ocynkowana malowana proszkowo

4)   Zasilanie - panel ogniw fotowoltaicznych

a) Moc znamionowa - min.: 130 W

b) Technologia: Moduł monokrystaliczny

c) Gwarancja na panel - min.: 5 lat

5)   Akumulator

a) Pojemność min.: 120 Ah

b) Czas autonomii - min.: 3 dni

c) Żywotność - min.: 2000 cykli ładowań

d) Gwarancja - min.: 5 lata

6) Kontroler

a. Czujnik zmierzchu: Tak

b. Możliwość konfiguracji możliwość dowolnego ustawienie natężenia oświetlenia w różnych godzinach pracy: Tak

c. Możliwość sterowania z poziomu gruntu lub zdalna: Tak

 

2.   Lampy typu drogowego z jednym źródłem światła:

1)    Liczba lamp: 5 sztuk.

2)    Źródło światła wykonane w technologii: LED min. 24V

g)   Moc źródła światła - min: 27 W

h)   Moc źródła światła - max.: 40 W

i)    Moc strumienia świetlnego - min.: 2700 lm

j)    Pole oświetlenia od masztu - min.: 20 m (w obu kierunkach)

k)   Żywotność - min.: 30 000 h

l)    Gwarancja na źródła światła - min.: 5 lat

3)   Maszt

a) Wysokość masztu - min.: 7,0 m

b) Wykonanie: stal ocynkowana malowana proszkowo

4)   Zasilanie - panel ogniw fotowoltaicznych

a) Moc znamionowa - min.: 300 W

b) Technologia: Moduł monokrystaliczny

c) Gwarancja na panel - min.: 5 lat

d) Możliwość regulacji położenia: Tak

5)   Akumulator

a) Pojemność min.: 200 Ah

b) Czas autonomii - min.: 3 dni

c) Żywotność - min.: 2000 cykli ładowań

d) Gwarancja - min.: 5 lata

6) Kontroler

a. Czujnik zmierzchu Tak

b. Możliwość konfiguracji możliwość dowolnego ustawienie natężenia oświetlenia w różnych godzinach pracy: Tak

c. Możliwość sterowania z poziomu gruntu lub zdalna: Tak

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dostawy i montażu terminowo, z należytą starannością oraz zachowaniem wymaganej jakości produktu i przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm.

4. Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy wykaz miejsc, w których Wykonawca będzie realizował montaż.

5. Oferowane produkty muszą spełniać wszelkie normy techniczne dopuszczające produkt do obrotu i użytkowania na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

CPV: 45316110-9, 09331200-0

 

II.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986).

1.2       O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżel Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 1 jedną dostawę z montażem lamp fotowoltaicznych w liczbie min. 10 szt. w ramach jednego kontraktu. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie przedstawionych dokumentów - spełnia/nie spełnia. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.3       Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latprzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b)    inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wzór oferty na dostawy

Wzór oferty na dostawy

2

Wzór umowy na roboty budowlane

Wzór umowy na roboty budowlane

1.4       Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

III.       PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.5       Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@baruchowo.pl) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2019-03-22 do godz. 10:00.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: Doświetlenie skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo. Znak sprawy: IBR.271.07.2019.KG”

 

IV. TERMIN WYKONANIA:

1.6    Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2019-08-31,

 

V.         KONTAKT Z WYKONAWCĄ

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:                                           

1

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47 e-mail inwestor@baruchowo.pl

VI.       Istotne postanowienia umowy:

1.7       Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

VII.     Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2

Wykaz dostaw lub usług

3

Wzór oferty na dostawy

4

Wzór umowy na roboty budowlane