OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 30.11.2018 r., nr ogłoszenia: 656038-N-2018 )

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg, 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych, 45233224-5 - Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych, 45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego, 34922100-7 - Oznakowanie drogowe, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo.

1.1. Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo o łącznej długości 0,819 km. Początek odcinka drogi:

a) o nr 191061C stanowi krawędź jezdni drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin, a zakończenie odcinka w km 0+167 na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 191062C;

b) o nr 191062C stanowi skrzyżowanie z drogą nr 191061C, a zakończenie odcinka w km 0+340 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2920C;

c) o nr 191063C stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2920C, a zakończenie odcinka w km 0+312 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 191062C;

Istniejące drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania reologiczne oraz zaniżenia. Chodniki wzdłuż drogi nr 191061C i 191062C wykonane z kostki brukowej betonowej, posiadają ubytki i wyszczerbienia.

Projektowana przebudowa dróg o łącznej długości 0,819 km polegać będzie na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość średnio 4 cm w celu nadania projektowanych spadków oraz zapobieżeniu nadmiernemu wyniesieniu projektowanej niwelety. Konstrukcja jezdni zakłada ułożenie siatki szklanej wstępnie zatapianej w asfalcie oraz ułożenie dwóch warstw bitumicznych. Nawierzchnia bitumiczna będzie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm.

Ponadto dla drogi o nr 191061C:

a) dodatkowo wzdłuż jezdni zaprojektowane są miejsca do parkowania równoległego o nawierzchni bitumicznej, które oddzielone będą od jezdni oznakowaniem poziomym. Miejsca postojowe zlokalizowane w km 0+097 - 0+150 wymagają poszerzenia nawierzchni bitumicznej. W początkowym odcinku drogi, tj 0+007 - 0+060 projektowane są miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej koloru grafitowego;

b) wzdłuż całego odcinka jezdni projektowany jest obustronny chodnik z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej w dwóch kolorach (do uzgodnienia z Zamawiającym). Szerokość chodnika przyjęto 2,0 m (bezpośrednio przy krawędzi pasa ruchu) oraz 1,5 m w obrębie miejsc postojowych.

c) po obu stronach jezdni wzdłuż chodników projektowane jest nowe oświetlenie drogowe (zgodnie z projektem elektrycznym - przy czym Zamawiający informuje o możliwości zmiany przyjętego w projekcie rozwiązania słupów oświetleniowych na zaproponowane w załączniku do SIWZ - Propozycja oświetlenia drogowego), likwidacja starego oświetlenia drogowego wraz z betonowymi słupami i skablowanie linii zasilającej obiekty zlokalizowane wzdłuż drogi zgodnie z dokumentacją projektową;

Ponadto dla drogi o nr 191062C:

a) dodatkowo wzdłuż całego odcinka jezdni projektowany jest obustronny chodnik z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej w dwóch kolorach (do uzgodnienia z Zamawiającym);

b) dodatkowo projektuje się oświetlenie przejścia dla pieszych zasilane solarnie wraz ze znakiem aktywnym D-6

1.2. Zakres prac obejmuje:

  1) roboty rozbiórkowe;

  2) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm;

  3) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 4 cm;

  4) wykonanie odwodnienia:

a) dla drogi o nr 191061C - powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych

b) dla drogi o nr 191062C - poprzez wpusty krawężnikowe do projektowanej kanalizacji deszczowej

c) dla drogi o nr 191063C - poprzez ścieki prefabrykowane i wpusty do projektowanej kanalizacji deszczowej i na części odcinka drogi oczyszczenie i odtworzenie rowu;

d) regulacja studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej;

  5) wykonanie azylu i progu zwalniającego w km 0+832 i 3+320;

  6) wykonanie chodników:

a) dla drogi o nr 191061C - obustronnie na całym odcinku drogi o nawierzchni z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) z wcześniejszym umocnieniem ich podbudową z kruszywa łamanego grubości 10 cm;

b) dla drogi o nr 191062C - obustronnie na całym odcinku drogi o nawierzchni z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) z wcześniejszym umocnieniem ich podbudową z kruszywa łamanego grubości 10 cm;

 7) wykonanie zjazdów w nawierzchni z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) z wcześniejszym umocnieniem ich podbudową z kruszywa łamanego grubości 20 cm;

 8) oznakowanie poziome i pionowe dróg zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

1.3. Charakterystyka projektowanej drogi:

  a) Kategoria drogi: gminna,

  b) Klasa drogi: Lokalna (L),

  c) Kategoria ruchu: KR1,

  d) Prędkość projektowa: 40 km/h,

  e) Długość - 819 mb,

  f) Szerokość nawierzchni drogi: 5,00 m,

  g) Szerokość pasa ruchu: 2,50 m,

  h) Przekrój jezdni: 1x2

  i) Rodzaj nawierzchni - mieszanka mineralno - bitumiczna,

  j) Długość drogi gminnej nr 191061C - 167 mb,

  k) Długość drogi gminnej nr 191062C - 340 mb

  l) Długość drogi gminnej nr 191033C - 312 mb

  m) Powierzchnia jezdni - 4 825 m2

  n) Łączna długość chodnika - 1014 mb

2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane.

3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym, jednak ostateczną decyzję w zakresie zastosowanych rozwiązań podejmuje Zamawiający.

4. Zamawiający informuje iż:

a) nawierzchnia chodników winna zostać wykonana z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej o grubości 6 cm w kolorystyce białej i grafitowej, przy czym ostateczne rozwiązanie co do układu kolorystycznego chodnika zawierającego ww. kolory Zamawiający przekaże na etapie realizacji;

b) nawierzchnia wjazdów winna zostać wykonana z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej o grubości 8 cm w kolorystyce grafitowej, przy czym ostateczne rozwiązanie co do układu kolorystycznego wjazdów Zamawiający przekaże na etapie realizacji;

c) nawierzchnia miejsc parkingowych winna zostać wykonana z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej o grubości 8 cm w kolorystyce grafitowej z oddzielonymi miejscami postojowymi kostką w kolorze białym, przy czym ostateczne rozwiązanie co do układu kolorystycznego chodnika zawierającego ww. kolory Zamawiający przekaże na etapie realizacji;

4. Materiały z rozbiórki w postaci prefabrykatów betonowych i krawężników złożonych na paletach oraz frezowin Wykonawca własnym transportem dostarczy we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 1 km od terenu budowy.

5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem

6. Z uwagi na fakt iż prace prowadzone będą na ciągach komunikacyjnych stanowiących główne arterie komunikacyjne miejscowości Baruchowo (droga 191061C jest drogą prowadzącą do obiektów użyteczności publicznej, oraz głównych obiektów handlowych, a drogi nr 191062C i 191063C są jedynymi ciągami komunikacyjnymi przebiegającymi przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną) Wykonawca musi tak zaplanować i realizować front robót, aby zapewnić drożność przebudowywanych dróg. Tym samym przez przystąpieniem do prac Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram realizacji robót przewidzianych przedmiotem zamówienia. Układając harmonogram robót, Wykonawca winien zaplanować prace tak, aby nie stanowiły one nadmiernej uciążliwości dla korzystających z tych dróg, biorąc jednocześnie pod uwagę, iż:

a) w trakcie realizacji robót nie jest możliwie wyłączenie z użytkowania wszystkich dróg jednocześnie;

b) wyłączenie z użytkowania poszczególnej drogi możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 2 dni, przy czym pomimo wyłączenie ruchu kołowego na przedmiotowej drodze zapewnionym musi być ruch pieszy;

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

8. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlano - wykonawczych i przedmiarach robót.

9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.