INFORMACJA

Urzędu Gminy w BARUCHOWIE

z dnia 21 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i  1349) i § 13 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powiadamia się pełnomocników wyborczych następująco:

 

1.             Ponieważ liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składów niżej wymienionych obwodowych komisji wyborczych jest większa
od ustawowej liczby 6 osób, które mogą być powołane w ich skład, członkowie tych komisji zostaną wyłonieni w drodze publicznego losowania.

 

Lp.

Obwodowa komisja wyborcza
ds. ustalania wyników głosowania

1

Nr 5 w  BARUCHOWIE – DPS KUROWO-PARCELE

   

2.             Losowanie, o którym mowa w pkt 1 odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. (środa) o godz. 13:00, w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie, 87-821 Baruchowo 54

 

3.             Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.