obrazek

 

Przedstawiamy Państwu drugą wersję Programu Rewitalizacji Gminy Baruchowo na lata 2017-2023.  Korekta dokumentu przyjętego uchwałą  Nr XXXIX.268.2017przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2017 r. wynikała z potrzeby uwzględnienia w jego treści uwag przedstawionych przez Zespół ds. rewitalizacji powołany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla oceny i weryfikacji  programów rewitalizacji.

            Zmiany nie obejmują w praktyce istotnych modyfikacji dot. delimitacji obszaru rewitalizacji (dokonano jedynie korekty metodycznej w postaci uwzględnienia wskaźnika pozaspołecznego dla podobszaru Kłotno) oraz części diagnostycznej (brak zmian). Poprawiono zauważone drobne usterki pisarskie i edycyjne. W części strategicznej poprawiono wskazane usterki i wyjaśniono niejasne sformułowania. Korekta w tym miejscu objęła jednak wskaźniki projektowe i monitorowania Programu oraz ich wartości, dlatego też II wersję Programu poddajemy pod konsultacje będące wyrazem chęci zastosowania podejścia partycypacyjnego na każdym etapie planowania procesu rewitalizacji w Gminie.

            Zapraszamy do zgłaszania uwag do zamieszczonego Programu.

            Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu, który można przesłać drogą elektroniczną na adres: inwestor@baruchowo.pl (wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne PR”) lub przekazać w wersji papierowej do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Baruchowie. Termin zgłaszania uwag upływa 1 czerwca do godz. 9:00.