<>
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z zagospodarowaniem terenu

(zamieszczone w BZP w dniu 30.04.2018 r., nr ogłoszenia: 553037-N-2018) 

I.       Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

II.     Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z zagospodarowaniem terenu

Wspólny Słownik Zamówień: 45211300-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów, 45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch budynków rekreacji indywidualnej w zakres której wchodzi:

a) wykonanie fundamentów;

b) wykonanie ścian zewnętrznych z elementów szkieletowych o przekrojach 14x3,8 cm, wraz z dociepleniem ścian wełną mineralną gr. 15 cm układaną w płaszczyźnie słupków. Od strony zewnętrznej do słupków zamocowane będzie poszycie z płyty OSB-3 gr. min. 15 mm a następnie zastosowana folia wiatroizolacyjną - paroprzepuszczalną (min 1000 g*m2/24h);

c) wykonanie ścian działowych w konstrukcji drewnianej szkieletowej ze słupków min. 8.9x3.8 cm lub 4,5x9,5 cm, do których zamocowana będzie boazeria. W płaszczyźnie słupków ułożona będzie wełna mineralna jako izolacja akustyczna.

d) wykonanie stropów wg odpowiednich rysunków technicznych. Wykonanie podłóg z desek grubości min 32 mm;

e) wykonanie dachu w konstrukcji krokwiowo - jętkowej, według rysunków zamieszczonych w projekcie;

f) wykonaniu i zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniu zewnętrznym o wewnętrznym ścian i stropu, wyłożeniu posadzki w łazienkach płytkami glazurowanymi;

g) wprowadzeniu ogrzewania za pomocą kominka z płaszczem wodnym;

h) wprowadzaniu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

i) wykonaniu instalacji elektrycznych i wod-kan w budynku;

j) zamontowaniu podstawowego wyposażenia sanitarnego w budynku.

2. Wykonanie przyłączeń instalacji elektrycznej, wodociągowej i sanitarnej:

a) projektowany odcinek przyłącza wodociągowego - PE 25mm;

b) instalacja wodociągowa wewnątrz budynku - PE 15 mm;

c) projektowany odcinek przyłącza kanalizacyjnego - PVC 160mm;

d) instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku - PVC 50, 75 i 110 mm;

e) instalacja źródła ciepła i instalacji grzewczej wewnątrz budynku.

3. Zamontowanie zbiornika szczelnego na nieczystości o pojemności 10 m3.

4. Nasadzenie zieleni.

5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być zanonimizowane.

6. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

8. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym.

9. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Szczegółowe informacje w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu.