WÓJT GMINY BARUCHOWO

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE BARUCHOWO

- obręb Kurowo Parcele dz. nr 45/6 o pow. 0,0069 ha.

 

14 kwietnia 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo 54 w sali konferencyjnej rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Baruchowo.

·         O godz. 12.00 – działka nr 45/6 obręb Kurowo Parcele o powierzchni 69 m2 zapisana w KW nr WL1W/00052941/2

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 500,00 zł,

·         Wadium: 100,00 zł,

·         Minimalne postąpienie: 50,00 zł.

 

1.Działka nr 45/6 obręb Kurowo Parcele o powierzchni 69 m2   nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów jako R IIIb- rola. Lokalizacja określana jako pośrednia, nieruchomość położona na pierwszym planie przy odcinku drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, w odległości ok 6 km od miejscowości gminnej Baruchowo. Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty niezabudowane oraz pas drogi publicznej. Nieruchomość składa się
z jednej działki gruntu o kształcie zbliżonym do wieloboku o równych obrysach bocznych, teren równinny przylegający do drogi utwardzonej o nawierzchni asfaltowej.

Przeznaczenie nieruchomości w studium:

 

1.       Działka nr 45/6 obręb Kurowo Parcele o powierzchni 69 m2  nieruchomość położona jest w obszarze o przeznaczeniu MU - teren zabudowy mieszkaniowo -  usługowej.

Ustalenia dodatkowe:

1.       Działka nr 45/6 obręb Kurowo Parcele: Uchwałą nr XXVIII.205.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 lutego 2017 r. nieruchomość została przeznaczona na sprzedaż.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto Gminy Baruchowo
w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr
64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 45/6, obręb Kurowo Parcele, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Urzędu Gminy Baruchowo najpóźniej 10 kwietnia 2017 r. Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

 

 

 

 

Wpłacone wadium podlega:

 

·         Zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

·         Zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,

·         Przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej  nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 

·         wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,

·         okazanie dowodu osobistego osoby obecnej w przetargu,

·         pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Gminy Baruchowo w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

·         aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

·         pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez obojga małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Koszty umowy notarialnej i opłat sadowych ponosi nabywca nieruchomości.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym. Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę  na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Wójta Gminy Baruchowo w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Wójt Gminy Baruchowo może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając jego przyczynę.

 

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). Termin upłynął 10.03.2017 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. 3 i 5 , tel. 542 845-611 wew. 32.