Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2017.02.24

 

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert

na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo

w różnych dyscyplinach sportowych w 2017 roku

 

Wójt Gminy Baruchowo informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz §7 Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2011r. Nr 13, poz. 105) najkorzystniejszą ofertę w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo w różnych dyscyplinach sportowych w 2017 roku złożył:

 

Gminny Klub Sportowy BARUCHOWO

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Oferty złożone w konkursie opiniowała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 07.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2017r. Zgodnie z protokołem z przebiegu prac komisji konkursowej oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 09.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 24 lutego 2017r. wybrana została oferta nr 1 złożona przez Gminny Klub Sportowy BARUCHOWO.

Przyznana kwota dotacji wynosi 100.000,00 zł. (Słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs ofert.

 

 

 

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski