<>

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- 08.02.2017 r

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma zbycia

1

2

3

4

5

6

7

1

WL1W/00052941/2

dz. nr 45/6 obręb Kurowo Parcele,

 gm. Baruchowo

pow. Włocławski

woj. kujawsko – pomorskie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 45/6 obręb Kurowo Parcele o pow. 0,0069 ha.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Kurowo Parcele, położona jest przy odcinku drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie dla nieruchomości stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty niezabudowane oraz pas drogi publicznej. Składa się z jednej działki gruntu o kształcie wieloboku i równych obrysach bocznych. Teren równinny. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Odległości ok. 3 km od drogi kategorii wojewódzkiej nr 265 relacji Brześć Kujawski- Kowal-Gostynin i w odległości ok. 6 km. Od miejscowości gminnej Baruchowo.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo:

MU -  zabudowa mieszkalna i usługowa

700,00

(brutto)

Sprzedaż w drodze przetargu

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 10 marca 2017 r.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 216a ww. ustawy przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie(tj. 10 marca 2017 r.);

jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 10 marca 2017 r.);

Niniejsze ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń (Urzędu Gminy Baruchowo, sołectwa Baruchowo, sołectwa Kurowo Parcele) oraz na stronie WWW.BIP.BARUCHOWO.PL dnia: 8 luty 2017r