Wójt Gminy Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Baruchowo

-obręb Kłotno dz. 327 o pow. 0,3100 ha                                                                                                  

- obręb Okna dz. nr 77 o pow. 0,2500 ha

13 marca 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo 54 w sali konferencyjnej rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości: zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia oraz niezabudowanej będących własnością Gminy Baruchowo obejmujących działki:

 

O godz. 9.00 – działka nr 327 obręb Kłotno o powierzchni 3 100 m2 zapisana w KW nr WL1W/00055670/2,

Cena wywoławcza nieruchomości: 277 000,00 zł,

Wadium: 27 700,00 zł,

Minimalne postąpienie: 1 000,00 zł.

 

O godz. 10.00 – działka nr 77 obręb Okna o powierzchni 2 500 m2 zapisana w KW nr WL1W/00035344/2,

Cena wywoławcza nieruchomości: 28 000,00 zł,

Wadium: 2 800,00 zł,

Minimalne postąpienie: 500,00 zł.

 

1.Działka nr 327 obręb Kłotno o powierzchni 3 100 m2 nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów, jako Bi- inne tereny zabudowane. Lokalizacja określana, jako peryferyjna, nieruchomość położona na pierwszym planie przy odcinku drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, w odległości 1,6 km od miejscowości gminnej Baruchowo. Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty niezabudowane oraz pas drogi publicznej. Nieruchomość składa sięz jednej działki gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta o równych obrysach bocznych, teren równinny przylegający do drogi utwardzonej o nawierzchni asfaltowej.

Budynek trzykondygnacyjny, przykryty dachem kopertowym, podpiwniczony z dwoma wejściami z poziomu przyziemia.  Obiekt wyposażony jest w instalacje: centralnego ogrzewania (własna kotłownia węglowa), wentylacji grawitacyjnej, wodno- kanalizacyjną, elektryczną, odgromową. Na terenie nieruchomości posadowiony jest budynek ośrodka zdrowia. Na parterze budynku mieści się ośrodek rehabilitacji. Do budynku wykonano pochylnię umożliwiającą wjazd na poziom +1, dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacjach I i II piętra są mieszkania i gabinet stomatologiczny. W piwnicy jest jedno stanowisko garażowe ze zjazdem z poziomu terenu. Stolarka okienna i drzwiowa parteru i poddasza - PCW, piętra i piwnicy- drewniana. Elewacja zewnętrzna tynkowana ze spękaniami.  

Program użytkowy budynku: Parter- wiatrołap, WC, łazienka, poczekalnia, pokój, pokój ćwiczeń 1, pokój ćwiczeń 2, klatka schodowa; Piętro I: klatka schodowa, korytarz, łazienka, WC, pokój, kuchnia, salon, gabinet, poczekalnia; Piętro II (poddaszowe) - klatka schodowa, korytarz, łazienka, kuchnia, pokój dzienny, poddasze 1, poddasze 2; Piwnica- komunikacja, pom. gospodarcze 1, pom. gospodarcze 2, kotłownia, skład opału, garaż, odpady medyczne, pom. gospodarcze 3, pom. gospodarcze 4, pom. gospodarcze 5. Standard wykończenia podstawowy. W pomieszczeniach budynku ściany tynkowane i malowane. Na podłogach panele podłogowe, terakota lub płyty paździerzowe przykryte gumolitem. Na sufitach parteru w większości pomieszczeń panele PCW. Na klatkach schodowych ściany malowane lamperią olejną, schody lastryko. W piwnicy posadzka cementowa. Stan techniczny budynku dobry. Obiekt wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej.

 

2.Działka nr 77 obręb Okna o powierzchni 2500 m2 nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Okna, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów, jako RV, RVI – grunty orne. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi starsza zabudowa mieszkaniowa (działka położona pomiędzy zabudową) oraz drogą publiczną. W otoczeniu zabudowa zagrodowa mieszkaniowa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Ukształtowanie terenu równinne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (Skrzynki – Okna) o nawierzchni asfaltowej. Teren nieruchomości możliwy do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną.

 

Przeznaczenie nieruchomości w studium:

Działka nr 327 obręb Kłótno o powierzchni 3100 m2 nieruchomość położona jest w obszarze o przeznaczeniu U - teren zabudowy usługowej.

Działka nr 77 obręb Okna o powierzchni 2500 m2: w pasie 80 m od krawędzi drogi oznaczona, jako MU – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pozostała część działki – tereny rolne.

 

Ustalenia dodatkowe:

Działka nr 327 obręb Kłótno: Uchwałą nr XXIV.181.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 października 2016 r. nieruchomość została przeznaczona na sprzedaż.

Działka nr 77 obręb Okna: Uchwałą nr XVII.82.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 lutego 2012 r. nieruchomość została przeznaczona na sprzedaż.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto Gminy Baruchowo w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005

z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki, obręb, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Urzędu Gminy Baruchowo najpóźniej 10 marca 2017 r. Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium podlega:

Zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

Zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,

Przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej  nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,

okazanie dowodu osobistego osoby obecnej w przetargu,

pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Gminy Baruchowo w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez obojga małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym. Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Wójta Gminy Baruchowo w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Wójt Gminy Baruchowo może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając jego przyczynę.

 

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) . Termin upłynął 13.01.2017r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. 3 i 5, tel. 542 845-611 wew. 32, oraz na stronie internetowej www.bip.baruchowo.pl w zakładce ,,Nieruchomości i lokale”.