W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXV.185.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.