Baruchowo, 2016.06.22

IBR.621.1.5.2016

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko

 

Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 48 ust. 2 i 4 a także art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016r., poz. 353), podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo”.


Zgodnie z art. 48 ust. 1, art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Baruchowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo”. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie znak: NNZ.9022.1.293.2016 z dnia 15.06.2016r. i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem znak: WOO.410.246.2016.MD1 z dnia 22.06.2016r. uzgodnili odstąpienie od wymogu przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo”. Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uzasadnienie do obwieszczenia w załączniku.        

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

3.     a/a.