WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- 06.06.2016 r.

<>

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma zbycia

1

2

3

4

5

6

7

1

WL1W/00052941/2

dz. nr 45/9 obręb Kurowo Parcele,

 gm. Baruchowo

pow. Włocławski

woj. kujawsko – pomorskie

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny o pow. użytkowej 26,36 m2, stanowiący odrębna całość wydzieloną z budynku posadowionego aktualnie na trzech działkach) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 45/9 obręb Kurowo Parcele o pow. 0,0430 ha.

Nieruchomość składa się z jednej działki gruntu, o kształcie wieloboku i równych obrysach bocznych. Teren Równiny. Nieruchomość przylega do drogi publicznej – gminnej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest wyposażona w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: przyłącze energii elektrycznej, przyłącze wodne, przyłącze kanalizacyjne – przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Na terenie nieruchomości posadowiona jest część budynku mieszkalnego stanowiącego aktualnie odrębną całość. Budynek mieszkalny parterowy wybudowany w technologii murowanej tradycyjnej. Strop drewniany typu polepa. Całość przykryta dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowym, krytym papą. Elewacja zewnętrzna tynkowana i malowana. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa płycinowa. Program użytkowy budynku: przedsionek, łazienka, kuchnia i pokój. Niski standard wykończenia wnętrz. W pokojach ściany tynkowane i malowane, lub tapetowane (zniszczone). Podłogi z płyty paździerzowych. W kuchni na korytarzu i w łazience na podłogach gumolit. Stan techniczny budynku średni.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo:

MU -  zabudowa mieszkalna i usługowa

17 000,00

(brutto)

Sprzedaż w drodze przetargu

2

WL1W/00052941/2

dz. nr 45/8 obręb Kurowo Parcele

gm. Baruchowo

pow. Włocławski

woj. kujawsko – pomorskie

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny o pow. użytkowej 51,83  m2, stanowiący odrębna całość wydzieloną z budynku posadowionego aktualnie na trzech działkach) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 45/8 obręb Kurowo Parcele o pow. 0,0276 ha.

Nieruchomość składa się z jednej działki gruntu, o kształcie wieloboku i równych obrysach bocznych. Teren Równiny. Nieruchomość  nie posiada bezpośredniego dostępu drogi publicznej. Nieruchomość jest wyposażona w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: przyłącze energii elektrycznej, przyłącze wodne, przyłącze kanalizacyjne – przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Na terenie nieruchomości posadowiona jest część budynku mieszkalnego stanowiącego aktualnie odrębną całość. Budynek mieszkalny parterowy wybudowany w technologii murowanej tradycyjnej. Strop drewniany typu polepa. Całość przykryta dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowym, krytym papą. Elewacja zewnętrzna tynkowana i malowana. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa płycinowa. Program użytkowy budynku: kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, natrysk, łazienka i pokój. Podstawowy standard wykończenia wnętrz. W pokojach ściany tynkowane i malowane, lub tapetowane (zniszczone). Podłogi z płyty paździerzowych. W kuchni na korytarzu i w łazience na podłogach gumolit. Stan techniczny budynku średni. Nieruchomość częściowo ogrodzona, zagospodarowana zielenią ozdobną.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo:

MU -  zabudowa mieszkalna i usługowa

17 000,00

(brutto)

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej najemcy nieruchomości

      

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 19 lipca 2016 r.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 216a ww. ustawy przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

·                     przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 19 lipca 2016 r.);

·                     jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 19 lipca 2016 r.);

·                     jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (termin do złożenia wniosku zostanie określony w zawiadomieniu o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu – art. 34 ust. 4 ww. ustawy).

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia: 6 czerwca 2016 r.